Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Copy: « Формування звички і потреби в читанні у діяльності шкільної бібліотеки»

вдосконалення фахових компетентностей шкільних бібліотекарів, розвиток умінь щодо впровадження інноваційних методів в діяльність щодо формування в здобувачів освіти читацьких уподобань та популяризації читання; розкриття виховної функції шкільних бібліотек; обмін досвідом по створенню сучасного позитивного освітнього простору бібліотеки НУШ.

Copy: « Формування звички і потреби в читанні у діяльності шкільної бібліотеки»

Розробники / розробниці програми:

Наталія МІЩЕНКО

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: Шкільні бібліотекарі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: формування читацької компетентності

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

      1.   Читацька грамотність VSвміння читати : із чим насправді мають труднощі українські підлітки та як цьому               зарадити.  Роль бібліотек у формуванні звички і потреби в читанні:  читання, як тренд.

      2.  Розвиток читацької компетентності учнів, як невід’ємна роль в роботі шкільної бібліотеки.

                                          

      3. Шляхи подолання кризи дитячого читання. Позакласні заходи в бібліотеці.

 

      4. Використання сучасних ігрових технологій  в діяльності шкільної бібліотеки до формування звички і потреби            в читанні.

       5.  Мультимедійні ігри, як засіб формування інтересу до читання ( на прикладі інтернет –                          сервісу LearningApps/. ( або інших інтерактивних сервісів)

 

        6.  Інше: розгляд питань по організації роботи бібліотеки.

 • вдосконалення фахових компетентностей шкільних бібліотекарів;
 •  розвиток умінь щодо впровадження інноваційних методів в діяльність щодо формування в здобувачів освіти читацьких уподобань та популяризації читання; 
 • розуміння  виховної функції шкільних бібліотек  в сучасній НУШ;
 •  обмін досвідом по створенню сучасного позитивного освітнього простору бібліотеки НУШ