Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Секрети успішної взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР

Метою курсу є засвоєння вчителями теоретичних та практичних знань у взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР в освітньому та корекційно-розвиваючому процесі.

Секрети успішної взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Студія особистісного зростання в інклюзивній освіті

Розробники / розробниці програми:

Жула Наталія Анатоліївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (мережева)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Логопед
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

надання відповідей через соціальні мережі, а саме telegram-форум

надання онлайн-консультацій

Модуль 1  Розлад аутистичного спектру та інші захворювання, що супроводжуються затримкою психомовного розвитку

лекція 1 - Розлад аутистичного спектру 

                  практична робота

лекція 2 - Затримка психомовного розвитку

                  практична робота

Модуль 2 Соціальна взаємодія та базові функціональні навички

лекція 1 - Соціальна взаємодія

                  практична робота

лекція 2 - Основи взаємодії та базові функціональні навички

                  практична робота

Модуль 3 Інструменти формування соціальних навичок

лекція 1 - Навички звертання за допомогою, навички відмовлятися та погоджуватися

                 практична робота

лекція 2 - Навички спокійно реагувати на відмову та спокійно віддавати предмети

                 практична робота

лекція 3 - Навички прохання перерви та навички спокійно чекати

                  практична робота

лекція 4 - Навички спокійно переключатися від одного виду діяльності на інший

В результаті  опанування матеріалів курсу підвищення кваліфікації слухачі будуть 

Знати:

 • особливості розвитку дітей з РАС та ЗПМР
 • труднощі, які виникають під час соціальної взаємодії в суспільному середовищі
 • етапи становлення соціальної взаємодії
 •  правила налагодження комунікації з дитиною з РАс та ЗПМР
 • необхідність у формування базових соціальних навичок, що становлять соціальну взаємодію

Вміти:

 • визначати рівень розвитку дитини з РАС та ЗПМР
 • відхилення розвитку дитини з РАС та ЗПМР від норм розвитку
 • діагностувати що саме є перешкодою для комунікації  з дитиною з РАС та ЗПМР
 • вміти покроково будувати контакт з дитиною з РАС та ЗПМР
 • виявляти, які саме базові соціальні навички соціальної взаємодії відсутні чи потребують втручання
 • виявляти шляхи та першочерговість у навчання соціальним навичкам дітей з РАС та ЗПМР
 • практично застосовувати алгоритм щодо формування необхідних навичок соціальної взаємодії

Відео матеріали курсу всі в записі

Презентаційні матеріали до кожної лекції

 

Учасники навчального курсу зможуть застосовувати теоретичні та практичні матеріали у навчальному, корекційно-розвиваючому процесі та повсякденному житті. Опанування новими знаннями дають змогу якісно інтегрувати дитині з РАС та ЗПМР в соціумі,