Eng

Секрети успішної взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР

Привабливість:

star icon
Якість матеріалів
star icon
Якість викладання
star icon
Актуальність теми
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Доступність матеріалів
Гнучкість навчання
Злагодженість комунікації
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Організація процесу
Практико-орієнтованість
star icon

Метою курсу є засвоєння вчителями теоретичних та практичних знань у взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР в освітньому та корекційно-розвиваючому процесі.

Подати заявку
Секрети успішної взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Студія особистісного зростання в інклюзивній освіті
Розробники / розробниці програми: Жула Наталія Анатоліївна
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (мережева)
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Логопед
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

надання відповідей через соціальні мережі, а саме telegram-форум

надання онлайн-консультацій

Модуль 1  Розлад аутистичного спектру та інші захворювання, що супроводжуються затримкою психомовного розвитку

лекція 1 - Розлад аутистичного спектру 

                  практична робота

лекція 2 - Затримка психомовного розвитку

                  практична робота

Модуль 2 Соціальна взаємодія та базові функціональні навички

лекція 1 - Соціальна взаємодія

                  практична робота

лекція 2 - Основи взаємодії та базові функціональні навички

                  практична робота

Модуль 3 Інструменти формування соціальних навичок

лекція 1 - Навички звертання за допомогою, навички відмовлятися та погоджуватися

                 практична робота

лекція 2 - Навички спокійно реагувати на відмову та спокійно віддавати предмети

                 практична робота

лекція 3 - Навички прохання перерви та навички спокійно чекати

                  практична робота

лекція 4 - Навички спокійно переключатися від одного виду діяльності на інший

В результаті  опанування матеріалів курсу підвищення кваліфікації слухачі будуть 

Знати:

 • особливості розвитку дітей з РАС та ЗПМР
 • труднощі, які виникають під час соціальної взаємодії в суспільному середовищі
 • етапи становлення соціальної взаємодії
 •  правила налагодження комунікації з дитиною з РАс та ЗПМР
 • необхідність у формування базових соціальних навичок, що становлять соціальну взаємодію

Вміти:

 • визначати рівень розвитку дитини з РАС та ЗПМР
 • відхилення розвитку дитини з РАС та ЗПМР від норм розвитку
 • діагностувати що саме є перешкодою для комунікації  з дитиною з РАС та ЗПМР
 • вміти покроково будувати контакт з дитиною з РАС та ЗПМР
 • виявляти, які саме базові соціальні навички соціальної взаємодії відсутні чи потребують втручання
 • виявляти шляхи та першочерговість у навчання соціальним навичкам дітей з РАС та ЗПМР
 • практично застосовувати алгоритм щодо формування необхідних навичок соціальної взаємодії

Відео матеріали курсу всі в записі

Презентаційні матеріали до кожної лекції

 

Учасники навчального курсу зможуть застосовувати теоретичні та практичні матеріали у навчальному, корекційно-розвиваючому процесі та повсякденному житті. Опанування новими знаннями дають змогу якісно інтегрувати дитині з РАС та ЗПМР в соціумі,