Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Гендерний аналіз: теорія і практика

Сформувати навички гендерного аналізу в таких проєкціях: міжособистісна взаємодія, міжкультурна комунікація, гендерні аспекти освіти й виховання, гендерні аспекти поетики літературного твору.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Курилова Юлія Романівна

Розробники / розробниці програми:

Кандидатка філологічних наук, доцентка Курилова Юлія Романівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вожатий
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Інструктор з праці
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Керівник фізичного виховання
 • Культорганізатор
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Дошкільна освіта
 • Зарубіжна література
 • Українська література

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Індивідуальні консультації (на запит).
 • Група курсу в Telegram.
 • Інформація про додаткові програми розвитку.
 • Колаборація у проєктній діяльності.
Перейти за покликанням ">

 

Блок 1. Основи ґендерної теорії. 

 • Передумови виникнення та інституціоналізація гендерних студій.
 • Специфіка ґендерних досліджень. 
 • Теорії ґендеру.
 •  Маскулінність і фемінність як ґендерні конструкти. Квір. 
 • Інтердисциплінарність ґендерних досліджень. 
 • Стать в філософській традиції. Еволюція ґендерної свідомості. 
 • Теорія фемінізму. Постфемінізм. Сучасний жіночий рух в Україні. Труднощі, перспективи жіночих об’єднань.

Блок 2. Гендерні аспекти міжособистісної взаємодії й міжкультурної комунікації.

 • Соціокультурні та психосоціальні аспекти гендерної взаємодії. 
 • Гендерні аспекти організації освітнього середовища. 
 • Стереотипізація та дискримінація: параметри, рівні, тенденції. 
 • Методологія оптимізації індивідуального гендерного дисплею.

Блок 3. Гендерні студії в літературознавстві й лінгвістиці.

 • Вплив ґендерних факторів на літературний дискурс. 
 • Культурні конструкції моделей гендерної ідентичності в міфах, легендах, казках народів світу. 
 • Ґендерні аспекти тексту.
 • Проблема нейтральної мови. 
 • Феміністична літературна критика. Фемінізм в українській академічній літературознавчій науці. Фемінізм і націоналізм: літературні версії. 
 • Жіночий "визвольний" наратив: феміноцентричні версії 90-х рр. ХХ ст. – перші десятиліття ХХІ ст. 
 • Фемінні й маскулінні репрезентації: кроскультурні та діахронічні аспекти. 
 • Квір-студії в сучасній гуманітаристиці.  
 • Ґендер, ерос, порнографія: критерії ідентифікації та диференціації.
Перейти за покликанням ">

 

За результатами навчання слухачі курсу повинні знати:

 • сучасні тенденції розвитку гендерної теорії;
 • принципи й методологію гендерного аналізу;
 • термінологію гендерних студій;
 • аспекти застосування гендерного аналізу в різних сферах - побутовій, освітній, виховній, сфері соціокультурних комунікацій, академічних досліджень.

За результатами навчання слухачі курсу повинні вміти:

 • диференціювати моделі гендерної ідентичності на основі даних міждисцплінарних досліджень;
 • розрізняти індивідуальні й колективні параметри гендерної ідентичності;
 • здійснювати гендерний аналіз прецедентів соціокультурної комунікації й міжособистісної взаємодії;
 • аналізувати гендерні аспекти поетики творів української і зарубіжної літератури;
 • застосовувати навички гендерного аналізу для оптимізації психосоціальних аспектів освітнього середовища і розвитку власних педагогічних компетенцій.
 • Змішане навчання (blended learning): поєднання онлайн-навчання (відеолекції+матеріали для вивчення+контроль) і консультативних зустрічей (вебінар+тренінг+гра).
 • У результаті вивчення курсу слухачі отримують СЕРТИФІКАТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ за умови виконання контрольних завдань (тести, есе, індивідуальне завдання).

 

 • Січень 2022 (орієнтовно).
 • Щотижня - до 8 годин навчальної активності (варіюється залежно від індивідуальних параметрів слухача).
 • Тривалість і дати тренінгових сесій визначаються на початку програми.
 • Термін виконання контрольних завдань узгоджується індивідуально (до 2 місяців від дати початку програми).
 • Участь у проєктах із гендерною проблематикою.
 • Створення громадських ініціатив.
 • Інтеграція гендерного аналізу в міждисциплінарний контекст.
 • Проведення індивідуальних досліджень.
 • Створення осередків гендерної освіти.