Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Крок до майстерності: виробляємо модель педагога Нової української школи

Сприяти готовності педагогів до змін у професійній діяльності та впровадження Концепції Нової української школи в освітній процес учнівства середнього та старшого шкільного віку; формування та / або удосконалення компетентностей, умінь та навичок, необхідних для вибудови власної траєкторії професійного розвитку та навчання впродовж життя; позитивне підкріплення мотивації до креативного та сталого самовдосконалення.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Коленченко Олена Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: моделювання траєкторії професійного розвитку

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Модель педагога Нової української школи (2 год.)

Тема 1.1.  Встигати за світом: чому важливо навчатись упродовж життя і як відповідати професійним стандартам. Вимоги та очікування щодо сучасного педагога. Час змін - час для розбудови Нової української школи. Педагогічна майстерність і професійна компетентність.

Тема 1.2. Власна модель професійного зростання. Професіограма вчителя: завдання та функції, права та обо'язки.

Тема 1.3. Нові ролі вчителя: інноватор, фасилітатор, ментор, тьютор, коуч. 

Модуль 2. Ключові компоненти професійної компетентності вчителя (2 год.)

Тема 2.1. Професійні компетентності: знання, уміння, навички, досвід та ставлення.

Тема 2.2. Рівні професійної компетентності через призму власної моделі сучасного педагога.

Модуль 3. Самооцінювання власної професійної майстерності та вибудова траєкторії професійного розвитку (4 год.)

Тема 3.1. Пізнавальна, проєктувальна, організаційна, конструктивна, комунікативна та рефлексивна компоненти професійної майстерності. Визначення зон зростання для успішної професійної діяльності.

Тема 3.2. Онлайнові інструменти для натхненного вчительства. 

Тема 3.3. Креативність як основа  продуктивної діяльності. 

Сертифікація (1 год.)

Презентація власної траєкторії професійного розвитку. Тестування.

 • набуде подальшого розвитку готовність педагогів до змін у професійній діяльності та впровадження Концепції Нової української школи в освітній процес учнівства середнього та старшого шкільного віку;  
 • буде побудована власна модель сучасного педагога;
 • сформуються та / або удосконаляться професійні компетентності для вибудови власної траєкторії професійного розвитку та навчання впродовж життя; 
 • зросте мотивація до креативного та сталого самовдосконалення.
Навчання буде проходити два  рази на тиждень (середа, п'ятниця) з 23.02.2022 до 05.03.2022 за розкладом:
ДатаТемаК-ть годинЧас

Вид діяльності

 

Модуль  1.  Модель педагога Нової української школи

 

23.02.22

Тема 1.1.   Встигати за світом: чому важливо навчатись упродовж життя і як відповідати професійним стандартам. Вимоги та очікування щодо сучасного педагога. Час змін - час для розбудови Нової української школи. Педагогічна майстерність і професійна компетентність.

 

Тема 1.2. Власна модель професійного зростання. Професіограма вчителя: завдання та функції, права та обо'язки.

 

Тема 1.3. Нові ролі вчителя: інноватор, фасилітатор, ментор, тьютор, коуч.

1 год

 

 

 

 

 

 

 

1 год

17.00-19.00

Лекція з елементами тренінгу

 

 

 

 

 

Практичне заняття

Модуль 2. Ключові компоненти професійної компетентності вчителя

 

25.02.22

 

Тема 2.1. Професійні компетентності: знання, уміння, навички, досвід та ставлення.

 

Тема 2.2. Рівні професійної компетентності через призму власної моделі сучасного педагога.

1 год

 

 

1 год

17.00-19.00

Лекція з елементами тренінгу

Практичне заняття

Модуль 3. Самооцінювання власної професійної майстерності та вибудова траєкторії професійного розвитку
02.03.22

Тема 3.1. Пізнавальна, проєктувальна, організаційна, конструктивна, комунікативна та рефлексивна компоненти професійної майстерності. Визначення зон зростання для успішної професійної діяльності.

 

Тема 3.2. Онлайнові інструменти для натхненного вчительства.

1 год

 

 

 

 

 

1 год

17.00-19.00

Лекція з елементами тренінгу

 

 

 

Практичне заняття

04.03.22

Тема 3.3. Креативність як основа   продуктивної діяльності.

 

Узагальнення результатів курсу. Сертифікація.

1 год

1 год

 

 

1 год

16.00-19.00

Лекція

Практичне заняття

 

Сертифікація