Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Програма підвищення кваліфікації учителів/викладачів інформатики, модуль 2. «Управління освітнім процесом викладання інформатики»

Впровадження в освітню теорію і практику учителя/викладача ЗЗСО сучасних понять, концепцій, принципів і підходів щодо викладання предмета «Інформатика», передового педагогічного досвіду, інфокомунікацій, практичної реалізації навчальної програми з інформатики. Опановування компетентностями у плануванні, проєктування і виконанні практичних завдань, від стадії розпізнавання проблеми до оцінки результатів і отримання даних, здатність інтерпретувати отримані дані. Набуття навичок, потрібних для продовження професійного розвитку. Оновлення ґрунтовних знань з фаху і практичних вмінь.

Програма підвищення  кваліфікації учителів/викладачів інформатики, модуль 2. «Управління освітнім процесом викладання інформатики»

Розробники / розробниці програми:

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Укладачі : Чухненко Поліна Сергіївна. – завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ІППОЧО, кандидат хімічних наук; Бабій Микола Георгійович. – методист науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППОЧО.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Опанування новітніми виробничими технологіями
 • Оцінювально-аналітична компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес

Он-лайн консультування. 

Впровадження в освітню теорію і практику учителя/викладача ЗЗСО сучасних понять, концепцій, принципів і підходів щодо викладання предмета «Інформатика», передового педагогічного досвіду, інфокомунікацій, практичної реалізації навчальної програми з інформатики. Опановування компетентностями у плануванні, проєктування і виконанні практичних завдань, від стадії розпізнавання проблеми до оцінки результатів і отримання даних, здатність інтерпретувати отримані дані. Набуття навичок, потрібних для продовження професійного розвитку. Оновлення ґрунтовних знань з фаху і практичних вмінь.

Набуття навичок впровадження в освітню теорію і практику учителя/викладача ЗЗСО сучасних понять, концепцій, принципів і підходів щодо викладання предмета «Інформатика», передового педагогічного досвіду, інфокомунікацій, практичної реалізації навчальної програми з інформатики,  опановування компетентностями у плануванні, проєктування і виконанні практичних завдань, від стадії розпізнавання проблеми до оцінки результатів і отримання даних, здатність інтерпретувати отримані дані. Набуття навичок, потрібних для продовження професійного розвитку, оновлення ґрунтовних знань з фаху і практичних вмінь.

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок вчителів інформатики у системі неформальної та інформальної освіти.

За окремо складеним затвердженим розкладом, від 10 до 30 днів за домовленістю. 

Академічні: складання календарно-тематичного планування, конструювання сучасного уроку, використання різних технологій, прийомів, засобів, електронних ресурсів на уроках, доцільне поєднання різних форм роботи на уроках, навички проведення уроку з інформатики, самоаналіз проведеного уроку, ознайомлення із передовим педагогічним досвідом.

Професійні: компетентнісний підхід до навчання, реалізація наскрізних змістових ліній, упорядкування нормативної бази кабінету інформатики, складання програми підготовки здобувачів освіти до олімпіад, розробка олімпіадних завдань, розв’язування та складання алгоритмічних задач з використанням різних мов програмування, аналіз сучасних підручників та посібників з інформатики, онлайнових ресурсів, розробка дидактичного та роздаткового матеріалу до уроків, розвиток навичок проведення педагогічного експерименту, елементи використання знань інформатики в дії, розробка компетентнісних задач з інформатики, обладнання сучасного кабінету інформатики ознайомлення із вимогами до приміщення кабінету інформатики та зберігання комп’ютерної техніки.