Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Як створювати та використовувати уроки у відеоформаті»

Мета: розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян.

«Як створювати та використовувати уроки у відеоформаті»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху"

Розробники / розробниці програми:

Освітній центр "Школа успіху"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Практичний психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Створення відеоуроків

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Індивідуальні консультації (за потребою) в телеграмі.

5 годин:

 • майстерка (3 год);
 • самостійна робота (1 год);
 • контрольне тестування (1 год)

 

 

Результати навчання:      

 •  здобувач освіти знає особливості та алгоритми роботи в процесі створення відеоуроків, як активізувати потенціал цифрового інтелекту особистості в умовах реформування освіти; 
 • уміє організовувати ефективну взаємодію з учасниками освітнього процесу, знаходить інноваційні підходи до вирішення професійних завдань у сучасному освітньому середовищі, формує вміння створювати якісний контент відеоуроків за допомогою програм, онлайн-застосунків та вебсервісів PowerPoint, Canva, Playposit, Eddpuzzle, YouTube, Screencast-O-Matic, Camtasia Studio;
 • усвідомлює важливість мотивувати учнівство й учительство до самовдосконалення засобами онлайн-застосунків, застосовувати набуті знання у фаховій діяльності.                                                                                                                                                 
 • майстерка;
 • самостійна робота;
 • контрольне тестування.

Постійно.

Навички створення відеоуроків у роботі вчителя / викладача.