Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Особливості організації освітнього процесу за Державним стандартом базової освіти в умовах реалізації концепції Нової української школи

Мета програми підвищення кваліфікації полягає у розвитку загальних і професійних компетентностей вчителів, необхідних для ефективної організації освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898, та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. Програму підвищення кваліфікації розроблено з урахуванням професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 24 грудня 2020 року № 2736, та результатів моніторингового дослідження впровадження реформи «Нова українська школа» у закладах загальної середньої освіти.

Особливості організації освітнього процесу за Державним стандартом базової освіти в умовах реалізації концепції Нової української школи

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Громада. Освіта. Розвиток»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «Громада. Освіта. Розвиток»

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Мистецтво
 • Позашкільна освіта
 • Правознавство
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 1. Електронний або друкований сертифікат (на вибір учасників) підвищення кваліфікації на 30 годин (1 кредит ЄКТС).
 2. Покликання на електронний реєстр сертифікатів та електронний варіант програми.

Зміст програми: 

Модуль 1. Нормативна база системи загальної середньої освіти. Концепція Нової української школи. Ціннісні засади НУШ. Нові ролі та завдання вчителя в контексті сучасних змін. 

Модуль 2.  Державний стандарт базової середньої освіти: особливості, 
ключові компетентності та наскрізні вміння. Цілі та ціннісні орієнтири базової середньої освіти. 

Модуль 3. Громадянська та історична освітня галузь: мета, компетентнісний потенціал та базові знання.Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів згромадянської та історичної освітньої галузі. Базовий навчальний план.

Модуль 4. Модельні навчальні програми громадянської та історичної освітньої галузі: перелік, аналіз особливостей та  реалізація практичної складової програм.

Модуль 5. Наступність між початковою та базовою середньою освітою. Інтегрований підхід в освітньому процесі. Психологічний супровід освітнього процесу. Організація інклюзивного навчання.

Модуль 6. Оцінювання навчальних досягнень  учнів. Формувальне поточне, підсумкове оцінювання.

Навчально-методичним забезпеченням курсу є методичні та дидактичні матеріалидля для слухачів курсу в електронному вигляді (відео та презентації до модулів).

Після закінчення дистанційного курсу навчання вчителі будуть:

 • розуміти нові ролі вчителіву контексті впровадження Нової української школина рівні базової середньої освіти;
 • усвідомлювати   ціннісні   орієнтири,   ключові   компетентності,   наскрізні вміння,ціннісні засади формування освітньої програми ЗЗСО;
 • розуміти компетентнісний потенціалта обов’язкові результати навчання

(загальні/ конкретні/ орієнтиридля оцінювання);

 • розрізняти поняття «типова освітня програма»,«освітня програма закладу»,

«модельні навчальні програми»;

 • усвідомлювати власні ролі у створенні освітньоїпрограми закладу; особливості створення модельних навчальних програм та ЕОРів для їхньої реалізації;
 • розуміти значення наступності при переході від початкової до базової освіти; створювати план «перехідних» заходів із залученням усіх зацікавлених сторін;
 • розуміти значення створення «шкільної команди» для запровадження НУШ на рівні базової середньої освіти; уміти взаємодіяти з учасниками та учасницями шкільноїкоманди;
 • розуміти значення професійного розвитку педагогічного персоналу закладу освіти, застосовувати практики педагогічного менторства та формування професійної спільноти; уміти використовувати методи виявлення освітніх запитів та потреб;
 • вибудовувати та реалізовувати план комунікації з учнями та батьками щодо запровадження НУШ на рівні базової середньої освіти.

 

Типова програма передбачає поєднання відео лекцій та презентацій з практичними вправами та тестуваннями, індивідуальними онлай консультаціями щодо питань, які стосуються сучасних тенденцій розвиткусистеми освіти.

 

Період з 10 червня 2023 р.  до 20 серпня 2024 р.