Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Змішане навчання в сучасній школі

Метою освітньої програми є навчання розробки навчальної теми за технологією змішаного навчання, опанування навичками планування змішаного навчання з різноманітними Інтернет-ресурсами та інструментами – відео, інтерактивними вправами, онлайновими тестами та анкетами, а також навчання використанню онлайн-інструменту Classroomscreen

Змішане навчання в сучасній школі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна академія TeachHub

Розробники / розробниці програми:

Ганна Скрипка

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Географія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності

Педагог отримує постійний доступ до навчальних матеріалів  (відкрити та переглянути навчальні матеріали можна завжди). Також у слухача є можливість поспілкуватися з іншими учасниками курсу та тьютором на форумах, що є в дистанційному курсі.

ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Поняття змішаного навчання
1.Поняття змішаного навчання0,5  0,5
2.Складові змішаного навчання0,5  0,5
3.Моделі змішаного навчання1  1
 Разом2  2
ІІ. Інструменти та ресурси змішаного навчання
4.Забезпечення змішаного навчання0,5 11,5
5.Онлайн-інструменти для організації змішаного навчання0,5 11,5
6.Навчальні відеоресурси для забезпечення змішаного навчання0,5 11,5
7.Пошук готових інтерактивних вправ та тестів. Приклади0,5 11,5
8.

Використання Інтернет-сервісу Classroomscreen

 

1 12
 Разом3 58
ІІІ. Розробка навчальної теми за технологією змішаного навчання
9.Як спланувати тему за технологією змішаного навчання1  1
10.Вибір навчальної теми  11
11.Вибір моделі змішаного навчання  11
12.Підбір ресурсного забезпечення   22
20.Розробка плану вивчення теми за технологією змішаного навчання 3 3
 Разом1348
 Усього63918

Знання і розуміння

 

 • поняття змішаного навчання;
 • моделей змішаного навчання;
 • видів навчальних ресурсів та інструментів для організації змішаного навчання.
Розвинені вміння 
 • обирати оптимальну модель змішаного навчання;
 • добирати відеоуроки, навчальне відео та подкасти для організації змішаного навчання;
 • добирати інтерактивні вправи, онлайнові тести та анкети для організації змішаного навчання;
 • використовувати інструмент Classroomscreen на уроці за технологією змішаного навчання;
 • розробляти навчальну тему за технологією змішаного навчання.
Диспозиції (цінності, ставлення)
 • цінність особистості; 
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; 
 • рефлексія власної професійної практики.

Зміст освітньої програми ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів.

Структура освітньої програми передбачає опрацювання таких трьох модулів:

 • Поняття змішаного навчання.
 • Інструменти та ресурси змішаного навчання.
 • Розробка навчальної теми за технологією змішаного навчання.

Відповідно до навчального плану освітньої програми, тривалість навчання становить 18 академічних годин (0,6 кредиту ECTS) і не має часових обмежень: слухач самостійно планує свою навчальну діяльність (обирає час та темп навчання, консультується з тьютором).