Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Змішане навчання: освіта під час війни

Підготувати педагогічних працівників до ефективної роботи з учнями в умовах змішаного навчання у воєнний та післявоєнний час

Змішане навчання: освіта під час війни

Розробники / розробниці програми:

Олена Ліннік, доктор педагогічних наук, експерт ініціативи «Збереження доступу до шкільної освіти» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні»; Юрій Гайдученко, експерт проєкту “Навчаємось разом”, методист, учитель української мови та літератури НВК “Новопечерська школа”

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше: Змішана

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Болгарська мова
 • Гагаузька мова
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Креслення
 • Кримськотатарська мова
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
 • Мова іврит
 • Молдовська мова
 • Новогрецька мова
 • Основи здоров’я
 • Польська мова
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Ромська мова
 • Російська мова
 • Румунська мова
 • Словацька мова
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Угорська мова
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів

Модуль 1

Змішане навчання: гнучкість освітнього процесу

Підходи до роботи з учнями в умовах війни: психолого-педагогічні аспекти. Когнітивні процеси учнів в умовах стресового стану. Вплив стресових станів на школярів різного віку. Особливості поведінкових проявів та протікання психічних пізнавальних процесів у дітей шкільного віку в час війни. Вплив стресу на когнітивні функції школярів, зокрема увагу та пам’ять. Значення й цінність якісної комунікації з учнями, «дарування» відчуття безпеки й рутини, психологічної підтримки, створення атмосфери розвантаженості. 

Моделі змішаного навчання: ротаційна, гнучка, особистісно-орієнтована, модель збагаченого віртуального середовища. Особливості функціонування різних моделей. Розклад та календарно-тематичне планування

Онлайн-платформи для організації різних моделей змішаного навчання. Інструменти для моніторингу освітнього процесу (електронні щоденники та журнали, платформи для оцінювання)

Особливості комунікації у процесі змішаного навчання: покрокові інструкції (батьки, учні, учителі). Розроблення  та використання алгоритмів комунікації у процесі віддаленого навчання. Використання платформи HUMAN для активної взаємодії з батьками, учнями, вчителями. 

Моделі уроків в умовах змішаного навчання. Структура уроку: новий погляд. Поєднання синхронного та асинхронного режиму під час організації уроків в умовах змішаного навчання. Інструменти дистанційного навчання. Особливості дистанційного уроку.

Практична робота. Розроблення моделей уроків для різних моделей змішаного навчання.

Модуль 2

Технології моделювання уроків в умовах змішаного навчання

Мультимедійний контент для змішаного навчання: від ідеї до реалізації. Цифрові освітні середовища, платформи для створення дистанційних курсів. Керування навчальним процесом за допомогою смартфона.

Конструювання навчального контенту для різних моделей змішаного навчання: навчальне відео. Функції навчального відео у процесі змішаного навчання. Створення та використання інтерактивного навчального відео. Особливості інтерактивних онлайн-платформи для створення навчального відео.

Персоналізація та диференціація навчального контенту. Універсальний дизайн онлайн-уроку

Робота з ресурсами для симуляції дослідів та моделювання. Ресурс Перейти за покликанням .  Як адаптувати діяльнісні методи до умов змішаного навчання. Дослідження та проєкти: умови їх застосування під час дистанційного навчання. Моделювання, види моделей. Підходи до їх створення.

Організація підсумкового та формувального оцінювання за допомогою онлайн-сервісів. Використання сервісів для швидкого зворотного зв’язку. Організація підсумкового оцінювання з використанням онлайн-сервісів інтерактивного тестування. 

Практична робота. Використання креативного мультимедійного онлайн-контенту для різних моделей змішаного навчання. Розроблення навчального відео за допомогою однієї з інтерактивних онлайн-платформ. Розроблення та подальший аналіз дослідницьких та творчих завдань в умовах змішаного навчання. Створення різних видів оцінювання з використання онлайн-сервісів.  


 

Орієнтовний розподіл академічних годин за видами навчальної діяльності

Назва розділів і темКількість годин (академічних)
Всього у тому числі
Лекційні заняттяПрактичні заняттяТестуванняСамостійна робота
Модуль 1. Змішане навчання: гнучкість освітнього процесу12102  
 1. Підходи до роботи з учнями в умовах війни: психолого-педагогічні аспекти
22   
 1. Моделі змішаного навчання
422  
1.3. Онлайн-платформи для організації різних моделей змішаного навчання. Інструменти для моніторингу освітнього процесу (електронні щоденники та журнали, платформи для оцінювання)22   
1.4. Особливості комунікації у процесі змішаного навчання: покрокові інструкції (батьки, учні, учителі)22   
1.5. Моделі уроків в умовах змішаного навчання22   
Модуль 2. Технології моделювання уроків в умовах змішаного навчання16214  

2.1. Мультимедійний контент для змішаного навчання: від ідеї до реалізації. 


 

4 4  
2.2. Конструювання навчального контенту для різних моделей змішаного навчання: навчальне відео4 4  
2.3. Персоналізація та диференціація навчального контенту. Універсальний дизайн онлайн-уроку22   
2.4. Робота з ресурсами для симуляції дослідів та моделювання4 4  
2.5. Організація підсумкового та формувального оцінювання за допомогою онлайн-сервісів2 2  
Підсумкове тестування2  2 
Всього годин3012162 


 

Учасники тренінгу зможуть:

 • розуміти особливості психічних процесів учнів у стресових та травматичних ситуаціях; причинно-наслідкових зв’язків між психічними процесами та поведінковими проявами учнів;
 • розуміти психолого-педагогічні особливості здійснення взаємодії між суб’єктами освітнього процесу;
 • розрізняти моделі змішаного навчання, особливості організації дистанційного навчання;
 • розробляти моделі змішаного навчання відповідно до умов роботи школи
 • моделювати навчальні заняття в умовах змішаного навчання;
 • застосовувати техніки активізації уваги, підвищення мотивації, гармонізації емоційного стану учнів;
 • застосовувати діяльнісні методи навчання в умовах змішаного навчання;
 • здійснювати гнучке планування освітнього процесу;
 • здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах змішаного навчання.
 • конструювати власний дистанційний курс із використанням сучасних цифрових технологій;
 • створювати креативний мультимедійний контент для дистанційних уроків (інтерактивні вправи, дидактичні ігри, ментальні карти, електронні посібники, навчальне відео, інфографіка);
 • розроблювати та використовувати інструменти для швидких опитувань і тестувань.

Курс підвищення кваліфікації пропонується для педагогів закладів загальної середньої освіти, які залучені до співпраці в рамках реалізації ініціативи з відновлення доступу до шкілької освіти Проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe)