Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інтерактивне навчання від А до Я

підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності учителів початкових класів щодо використання технологій інтерактивного навчання в освітньому процесі початкової школи

Інтерактивне навчання від А до Я

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Чернишова Яна&Інна Шахно

Розробники / розробниці програми:

Чернишова Яна, Шахно Інна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Екологічна компетентність
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Зміст освітньої програми враховує особливості професійної діяльності вчителя початкових класів і визначається: вимогами суспільства до забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі
освіти; Національною рамкою кваліфікації, професійним стандартом за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)". Акцент програми сфокусований на розвиток професійно-педагогічної компетентності педагогічних працівників, зокрема обізнаності з методик, інноватики для створення освітньо-
розвивального середовища, а саме використання технологій інтерактивного, зокрема кооперативного, навчання для організації діяльності учнів в умовах Нової української школи, ефективного використання розроблених практик в освітньому процесі.
Зміст програми має практичну спрямованість і охоплює: теоретичну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Після опанування даного курсу слухачі мають:
- розуміти: теоретичні основи інтерактивних методів навчання в початковій школі; психолого-педагогічний аспект інтерактивних
технологій;
- вміти: застосовувати інтерактивні технології кооперативного навчання в освітньому процесі;
- бути компетентними в організації групової роботи на уроках в початковій школі;
- володіти навичками застосування розроблених практик у власній
професійній діяльності.

Освітня програма передбачає розв’язання таких завдань:
- формування у педагогів теоретичних знань про організацію інтерактивного навчання як спеціальної форми організації пізнавальної діяльності учнів;
- визначення сутнісних характеристик інтерактивного, зокрема кооперативного навчання;
- ознайомлення педагогів з процесом організації групової роботи;
- оволодіння педагогами та упровадження в практичну діяльність
технологій інтерактивного навчання.

Програма передбачає наступні види роботи:
- онлайн-лекції та майстер-класи ;
- дискусії та опитування;
- виконання завдань для практичної роботи;
- підсумкове тестування.