Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти відповідно до Концепції “Нова українська школа“ (група 1)

Ознайомити учасниць і учасників із завданнями і кроками реформи «Нова українська школа» для середньої школи; надати аналіз Державного стандарту базової середньої освіти в аспектах предметних і наскрізних компетентностей; здійснити огляд успішних практик з формування у здобувачів/-ок освіти емоційно-етичної, здоров’язбережувальної, громадянських та соціальних, компетентностей, критичного та системного мислення.

Упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти відповідно до Концепції “Нова українська школа“ (група 1)

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Олена Масалітіна (ФОП)

Розробники / розробниці програми:

ФОП Масалітіна О.А., у співпраці з ГО «ЕдКемп Україна»

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: методики викладання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
1. Дорожня карта реформи базової та профільної школи
2. Державний стандарт базової середньої освіти: концепційні засади та можливості застосування в освітньому процесі. Професійний стандарт вчителя

3. Формування і розвиток соціально-емоційної та громадянської компетентності:

- соціально-емоційне та етичне навчання та навички стійкості,

- недсикримінаційний підхід в освіті,

- співучителювання,

- формувальне оцінювання.

Учасниці/-ки опрацюють Державаний стандарт базової середньої освіти у проекції на предмети викладання та з огляду на необхідність формування 
у здобувачів освіти наскрізних компетентностей; ознайомляться із Дорожньою картою реформи базової та профільної школи та сформують у її аспекті бачення власної професійної траєкторії; ознайомляться з теоретичними засадами опанують низку практичних прийомів із соціально-емоційного та етичного навчання, недискримінаційного підходу в освіті, запровадження методики співучителювання й формувального оцінювання.